A jövőben a korábbinál is olcsóbban igényelhető az NHP vállalkozásoknak nyújtott támogatása. A forinthitelek kamata marad ugyanúgy 2,5%. A támogatott hitelcélok köre szűkül,  a forgóeszköz hitelt kivonják, beruházási célokra (beruházás, lízing, földvásárlás, beruházáshoz kapcsolódó EU-pályázatok finanszírozása) azonban továbbra is igényelhető lesz a hitel.

Hitellel szemben támasztott követelmények:
  • A hitel teljes futamideje alatt az igénybe vett hitelösszeget a megjelölt hitelcélra kell felhasználni.
  • Saját vállalkozásban végzett („saját rezsis” azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész)tevékenység nem finanszírozható a program keretein belül.
  • Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként vagy – a Terméktájékoztatóban kivételként nem nevesített - üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására, vagy átalakítására a program keretén belül nem folyósítható kölcsön.
  • Lakóingatlan illetve üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására abban az esetben vehető igénybe NHP kölcsön, ha a KKV ügyfél a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendeletben („Rendelet”) meghatározott tevékenységek közül a Rendelet 2§ c)-g) alpontjaiban meghatározott szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni az épületben (ingatlanon).
  • A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja, így pl. – a hivatalos mindenkor aktuális NHP Terméktájékoztatóban foglalt esetkörök kivételével - az bérbe nem adható, bérleti joggal terhelt vásárlás esetén a jogviszony kizárólag a Terméktájékoztatóban meghatározott módon és időtartamig tartható fenn. Személygépkocsi vásárlása kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2014. február 28-tól folyamatosan személyszállítás volt. Nem vásárolható továbbá részesedés, illetve nem végezhető tőkeemelés olyan vállalkozásokban, amelyek tevékenysége ellentétben áll az eszközök vásárlása kapcsán jelen pontban említett feltételekkel.
  • A program keretében nem finanszírozhatóak a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában (kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaság által kibocsátott részvények tulajdonlását), illetve irányítása alatt álló (ide nem értve a legalább 5 fős testületben betöltött tagságot) vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai között történő vásárlások, valamint ezen vállaklozásokban történő részesedésszerzések és tőkeemelések, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.
  • Beépítetlen telek ingatlan vásárlása (tekintet nélkül arra, hogy ezt a tényt tartalmazza-e a tulajdoni lap) kizárólag a KKV ügyfél üzleti tevékenységének végzéséhez szükséges felépítmény (építési engedély köteles épület) létrehozásra céljából finanszírozható ugyanazon projekt keretében kell ezt kivitelezni
  • A Beruházás keretében megvásárolt telken megvalósított, üzleti tevékenység végzéséhez szükséges felépítményhez szükséges építési engedélyt annak megszerzését követően haladéktalanul, de legkésőbb a Kölcsön elsőként lehívott részletének folyósításától számított 6 hónapon belül hitelt érdemlő módon (elektronikus eljárás keretében meghozott határozat esetében az építésügyi hatóság által kiállított apapír alapú hiteles másolattal) igazolnia kell a Bank számára.
  • Telekvásárlás finanszírozás esetén a hitelcél szerinti felhasználás csak abban az esetben teljesül, amennyiben a KKV a telekvásárlást finanszírozó NHP-s kölcsön (első) folyósításától számított két éven belül a teljes projektet (azaz az üzleti célú felépítmény létrehozását is) befejezi, és a használatba vételi engedélyt az NHP-s kölcsönt folyósító hitelintézetnek bemutatja. Ellenkező esetben az NHP-s kölcsönt folyósító hitelintézet a nem hitelcél szerinti felhasználás szerinti esetnek megfelelően kell, hogy eljárjon.


Konkrét Hitelajánlatokat szeretnék a bankoktól!
Alapkérdések
Igen
Kft
Zrt, Nyrt
Bt
EV
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Személyes adatok
Hitelösszeg
Ft 
Hasznosnak találta az oldalon található tartalmat? Nyomjon egy "Tetsziket" vagy ossza meg partnereivel, ismerőseivel!

 


Cégfinanszírozás.hu hírlevél