A Cégfinanszírozás Kft. (Székhely: 2091 Etyek, Német utca 6.; adószám: 24792549-2-07) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseinek eleget téve a jelen panaszkezelési szabályzat alapján fogadja és kezeli a beérkező panaszokat.
Jelen szabályzat elérhető:
 • a Cégfinanszírozás Kft. Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében,
valamint a
A Cégfinanszírozás Kft. nagy hangsúlyt fektet Ügyfelei tájékoztatására és elégedettségére, ezért az általuk adott visszajelzések kiemelt fontossággal bírnak a szolgáltatások színvonalának további növeléséhez. Ezért bármely észrevételt, véleményt, amely a Cegfinanszirozas.hu szolgáltatással kapcsolatos ‑ legyen szó akár a közvetített termékekről, közvetítőkről, munkatársakról, ügyvitelről vagy szolgáltatásról -, a Cégfinanszírozás Kft. szívesen fogad.

Panasz

A Cégfinanszírozás Kft. panaszként értékel minden olyan egyedi bejelentést, kérelmet, reklamációt, amelyben a panaszos vagy igazolt képviselője a Cégfinanszírozás Kft., megbízottja vagy alkalmazottja tevékenységét, eljárását , esetleges mulasztását kifogásolja.
Nem minősül panasznak az általános tájékoztatás, vélemény, vagy állásfoglalás iránti igény. Nem minősül továbbá panasznak a Cégfinanszírozás Kft., megbízottja vagy alkalmazottja tevékenységét, eljárását nem érintő, kizárólag a termékkibocsátó partnert vagy termékét érintő panasz.
Panasznak nem minősülő bejelentések esetén a Cégfinanszírozás Kft. erről – a szükséges érdemi tájékoztatás megadásával együtt – a bejelentőt tájékoztatja, és a panaszkezelési eljárást lezárja.

Bejelentő, panaszos, Ügyfél

A Cégfinanszírozás Kft. panaszosnak tekinti azt a bejelentőt (természetes személyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, vagy más jogalanyisággal bíró szervezetet), aki  vagy amely a Cegfinanszirozas.hu Pénzügyi Portál szolgáltatását igénybe veszi, vagy igénybe vette, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, vagy ajánlat címzettje. Az ilyen panaszos egyben Ügyfélnek is minősül.
Panaszosnak tekintendő az a személy is, aki a Cégfinanszírozás Kft. eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással kapcsolatosan, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenység tekintetében (pl. hirdetés, telefonos megkeresés) emel kifogást (egyéb panasztételre jogosult).
A panaszos jogállása illeti meg a panaszos képviselőjét is. A Cégfinanszírozás.hu a képviseleti jogosultságot ellenőrzi. A képviselő képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának benyújtásával igazolja. Ügyvédnek adott képviseleti megbízás (meghatalmazás) esetén, ha azt a panaszos saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges.
A meghatalmazásnak tartalmaznia szükséges:
 • a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosító adatait,
 • a meghatalmazás tárgyát,
 • a képviseleti jogosultságot,
 • a kiállítás napját,
 • a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását

 

Panaszkezelési eljárás

Panasz bejelentésének módja

Szóbeli panasz bejelentés

 • személyesen:
  • Helyszín: Ügyfélkapcsolati Iroda, 1133 Budapest, Váci út 76., Capital Square Irodaház
  •  Nyitvatartási idő: minden munkanapon 9:00-17:00 óráig
 • telefonon:
  • A +36 1 7004197 telefonszámon
  • Hívásfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, péntek 9:00-17:00 óráig, csütörtökön meghosszabbított munkarendben 8:00-20:00 óráig

Írásbeli panasz bejelentés

 • személyesen aláírt és benyújtott vagy más által átadott irat útján
 • postai úton: 1026 Budapest Kelemen L. u. 2.
 • telefaxon: +36 1 7004197
 • elektronikus levélben: info@cegfinanszirozas.hu elérhetőségen

Bejelentő azonosítása

A Cégfinanszírozás Kft. az ügyfelek jogainak, személyes adatainak és a biztosítási titok megőrzése érdekében a bejelentők azonosítását – a bejelentő által rendelkezésre bocsátott személyazonosító adatok, személyes kapcsolatfelvétel esetén személyazonosító igazolvány alapján - elvégzi, és az ennek során nyert adatok alapján megállapítja a bejelentő panaszosi jogállását, képviseleti jogosultságát, illetve ezek hiányát.
Amennyiben az azonosítás során a Cégfinanszírozás Kft. megállapítja, hogy a panaszt nem közvetlenül az arra jogosult terjesztette elő, és a bejelentő jogszerű képviseleti jogát felhívás ellenére sem igazolja, úgy a Cégfinanszírozás.hu – amennyiben a bejelentőnek adatvédelmi-, illetve titoktartási kötelezettség miatt válasz nem adható – a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, és a panasztételre jogosultat (amennyiben kiléte a rendelkezésre álló adatokból megállapítható) a történtekről tájékoztatja.
A Cégfinanszírozás Kft. soha, semmilyen körülmények között nem kér a bejelentőtől semmilyen titkos azonosító kódot (pl. bankkártyához tartozó PIN kód, partnerek telefonos Ügyfélszolgálatainak igénybevételéhez szükséges azonosító, jelszó).
 

Panasz bejelentés tartalma

A bejelentésnek  az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • bejelentő neve, adatai és aláírása (utóbbi írásbeli bejelentés esetén)
 • meghatalmazott neve, adatai és aláírása (írásbeli bejelentés esetén)
 • bejelentő elérhetőségei (cím, telefonszám)
 • érintett szerződés száma
 • panasz tárgya
 • panasz rendezésére irányuló kérés
 • panaszos konkrét igénye
 

Hiánypótlás

Amennyiben az Ügyfél (bejelentő) azonosítása eredményes, de a bejelentés nem tartalmaz elegendő információt a panasz érdemi elbírálásához, a Cégfinanszírozás Kft. intézkedik a hiányok pótlása érdekében. A panaszost a hiányok pótlására szóbeli bejelentés esetén a jegyzőkönyv felvételekor, írásbeli panaszbejelentés esetén a panaszbeadvány vizsgálatát követően haladéktalanul fel kell hívni. A hiánypótlásról oly módon kell intézkedni, hogy a Cégfinanszírozás Kft. válaszadási kötelezettségét a törvényben előírt határidőn belül teljesíteni tudja.
Amennyiben a panaszos az általa feltüntetett elérhetőségek egyikén sem érhető el, vagy a a hiánypótlási felhívást határidőn belül nem teljesíti, vagy arra nem válaszol, úgy a Cégfinanszírozás Kft. a panaszbeadványt a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el.
 

Panasz kivizsgálása

A Cégfinanszírozás Kft. a panaszok kivizsgálását a bejelentő számára térítésmentesen végzi.
A Cégfinanszírozás Kft. a panasz bejelentéseket mindenkor fogyasztóbarát módon mérlegeli.

Eljárás szóbeli panasz bejelentés esetén

A sikeres azonosítást követően a Cégfinanszírozás Kft. a szóbeli, ide értve a személyesen és telefonon tett panaszt is, amennyiben hiánypótlására nincs szükség, azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
Telefonon közölt panasz esetén a Cégfinanszírozás Kft. biztosítja ésszerű várakozási időn belül a hívásfogadást és a beazonosítást követő ügyintézést.
A telefonon tett panasz bejelentéseket a Cégfinanszírozás Kft. rögzíti, és a hangfelvételeket a panasszal kapcsolatosan az Ügyfél által érvényesíthető igény/ek elévülési idejének leteltéig megőrzi.
A Cégfinanszírozás Kft. a bejelentő kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.
Amennyiben a panasz kezelésével a bejelentő nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Cégfinanszírozás Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.
A Cégfinanszírozás Kft. a jegyzőkönyv egy példányát - személyes bejelentés során tett panasz esetén - az Ügyfélnek átadja, míg telefonon tett bejelentés esetén a a jegyzőkönyv egy példányát a panaszra adott válasszal együtt az Ügyfélnek elküldi. A Cégfinanszírozás Kft. a panaszra adott indoklást tartalmazó válaszáról legkésőbb a bejelentést követő 30 napon belül értesíti a bejelentőt

Eljárás írásbeli panasz bejelentés esetén

A Cégfinanszírozás Kft. az írásban benyújtott panasszal kapcsolatos, indoklást tartalmazó álláspontjáról legkésőbb a bejelentést követő 30 napon belül értesíti az Ügyfelet (bejelentőt).
Személyesen tett panasz bejelentés esetén a Cégfinanszírozás Kft. a jelen lévő Ügyfélnek és/vagy meghatalmazott képviselőjének átadja az írásban benyújtott panaszról készített fénymásolatot az átvétel igazolásaként.
Amennyiben egy panaszos a részére adott tájékoztatást követően tesz azonos tényeken és hivatkozásokon alapuló, azonos tárgyú panaszt, akkor – amennyiben időközben újabb körülmény nem merül fel – a Cégfinanszírozás Kft. tájékozatja erről a panaszost, és felhívja a figyelmét arra, hogy amennyiben ismételten azonos tényalapra hivatkozással, azonos tárgyú panaszt terjeszt elő, úgy azt a Cégfinanszírozás Kft. külön érdemi vizsgálat és válasz nélkül lezártnak tekinti,  az panasz bejelentést és annak iratait "ügyintézést nem igényel" jelzéssel irattárba helyezi.

Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet a panaszkezeléssel, a Cégfinanszírozás.hu szóbeli vagy írásbeli válaszában felsorolt tényekkel, adatokkal, érvekkel, akkor a panasz jellege szerint az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:
 • Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén:
 • Magyar Nemzeti Bank
  • Levelezési cím: 1534 Budapest 114., postafiók 777.
  • E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
  • Telefon: 061-4899-100
 
 • Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén:
  • Pénzügyi Békéltető Testület
  • Levelezési cím: 1525 Budapest, BKKP Postafiók 172.
  • E-mail cím: pbt@mnb.hu
  • Telefon: 061-4899-100
  • Bíróság
  • Levelezési cím: illetékesség szerint
 

Panaszok nyilvántartása

A Cégfinanszírozás Kft. a panaszokról, valamint azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

Nyilvántartás tartalma

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
 • a panasz benyújtásának időpontját,
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedések leírását, elutasítás esetén annak indokát,
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy nevét,
 • a panasz megválaszolásának időpontját.
A Cégfinanszírozás Kft. a panaszokat és az arra adott válaszokat a panasszal kapcsolatosan az Ügyfél által érvényesíthető igény elévülési idejének leteltéig őrzi meg.
A Cégfinanszírozás Kft. által megbízott panaszkezelési felelős neve és elérhetősége:

Gerzsó Márk
Cégfinanszírozás Kft. - szakmai vezető
Panaszügyekért felelős vezető

 
A panaszügyekért felelős biztosítja a bejelentéseket követő panaszkezelési eljárás jogszabályoknak való mindenkori megfelelését.


Cégfinanszírozás.hu hírlevél