Általános rendelkezések
 
A Cégfinanszírozás Kft. a Fejér Megyei Cégbíróság által Cg. 07-09-024526 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye: 2091 Etyek, Német u. 6., adószáma: 24792549-2-07 (a továbbiakban: Cégfinanszírozás Kft. vagy Többes Ügynök). A Cégfinanszírozás Kft. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatás közvetítése) a Hpt. 10. § (1) bekezdés ba) pontja alapján, többes Ügynökként, azaz többes Ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján.
A Cégfinanszírozás Kft. jogállásából eredően tevékenysége során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt.
A Cégfinanszírozás Kft. szerepel a felügyeleti hatósága, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban, amely a www.mnb.hu weboldalon ellenőrizhető. A felügyeleti engedély száma: H-EN-I-245/2014. A felügyeleti engedély kelte: 2014.04.11.
A Cégfinanszírozás Kft. által a fenti tevékenysége körében az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások sokfélesége, valamint az ügyfelek által a Cégfinanszírozás Kft. részére adott megbízások gyors és pontos teljesítése érdekében olyan általános szabályok meghatározása szükséges, amelyek a megbízások teljesítése során mind a Cégfinanszírozás Kft.-re, mind pedig az ügyfelekre kötelezőek. Ezt a célt szolgálja a Cégfinanszírozás Kft. jelen üzletszabályzata.
 
 
1. Az Üzletszabályzat nyilvánossága, Ügyfél általi elfogadása és módosítása
 
1.1. Az Üzletszabályzat alkalmazásában a Felek a Cégfinanszírozás Kft. (a továbbiakban: Többes Ügynök) és az Ügyfél. Ügyfél az a természetes személy, valamint jogi személyiséggel és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, akinek a részére az Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi. Ügyfél – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt lehet.
1.2. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. Többes Ügynök az Üzletszabályzatot az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, hirdetményben közzéteszi, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi. Többes Ügynök az ügyfél kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátja üzletszabályzatait, és a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat. Többes Ügynök jogosult a hatályos Üzletszabályzat rendelkezéseit kiegészíteni, továbbá azt az Ügynök tevékenységére, a tevékenységét érintő jogszabályváltozásra figyelemmel egyoldalúan módosítani. Amennyiben az Üzletszabályzat megváltozik, úgy erről Többes Ügynök az Ügyfelet 30 nappal megelőzően tájékoztatja a módosított Üzletszabályzat egy példányának megküldésével. Ha Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot nem fogadja el, úgy Ügyfél jogosult a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló megbízástól elállni. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen, annak hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni.
 
 
2. Hitelközvetítői tevékenység
 
2.1. A Többes Ügynök a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB, lásd: www.mnb.hu) által nyilvántartott független hitelközvetítő, mely a pénzügyi intézmény érdekében és megbízásából független közvetítőként jár el.
2.2. A Többes Ügynök, mint független közvetítő, és az általa az e tevékenységre igénybevett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a közvetítő közvetlen felelősséggel tartozik.
2.3. Többes Ügynök megbízója (pénzügyi intézmény) felel azért, hogy a megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a közvetítő rendelkezésére bocsátja.
2.4. A Többes Ügynök hitelközvetítői tevékenység ellátásáért kizárólag szerződéses jogviszonyban álló megbízó pénzügyi intézménytől fogad el közvetítői díjat. Többes Ügynök a vele szerződéses kapcsolatban levő pénzügyi intézmények megbízásából jár el.
2.5. A Hpt. 69 § (3) pontja alapján Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el, a Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.
2.6. A Többes Ügynök az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmazni kell a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A független közvetítő köteles a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrizni. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.
2.7. Többes Ügynök kijelenti, hogy a cég főtevékenységéből származó bevételt és a független pénzügyi közvetítői bevételeket könyvelésében elkülönítetten kezeli.
2.8. A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Hpt. 70.§. (1) pontban írtaknak eleget téve az alábbi adatokról írásban tájékoztatja a szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyfelet.
  • A társaság adatai:
Cégfinanszírozás Kft.
2091 Etyek, Német u. 6.
Cégjegyzékszám: 07-09-024526
Adószám: 24792549-2-07
  • Felügyeleti hatósága:
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
  • Többes Ügynök tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé a Generali Biztosító áll helyt, mely biztosítónál Többes Ügynök káreseményenként legalább 5. 000. 000 Ft, biztosítási évenként pedig legalább 50.000.000 Ft összegű vagyoni károk szakmai felelősségbiztosításával rendelkezik.
  • A Cégfinanszírozás Kft. többes ügynökként szerződött pénzügyi intézmény partnerei megbízásából jár el.
  • Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.
2.9. Többes Ügynök az ügyfél nevében nem jogosult a megbízó pénzügyi intézménytől az ügyfelet megillető pénz átvételére. Az Ügynök köteles az Ügyfél által befizetett, a pénzügyi intézményt megillető pénzeszközöket elkülönített számlán tartani. Ezek a pénzeszközök a közvetítő más hitelezői kielégítésére végrehajtási és felszámolási eljárás esetén nem használhatóak fel.
2.10. A Többes Ügynök, felelős a neki felróható okból bekövetkezett téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért, amelyből eredő károkért a 2.8 pontban foglaltak szerint áll helyt.
2.11. A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. Ha kizárólag kettő versengő szolgáltatatást közvetít, akkor a kettő ajánlatot kell elemeznie és átadnia.Az Ügyfél a Megbízott weboldalán (www.cegfinanszirozas.hu) a megfelelő jelölőnégyzet („checkbox”) bejelölésével és a feltételek elfogadásával kinyilváníthatja, hogy a Megbízott a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezte és átadta.
2.12. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a független közvetítő köteles az ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a független közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.
2.13. A közvetítővel, a közvetítői alvállalkozóval - e tevékenységi körében - munkaviszonyban, megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban - a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel - csak olyan természetes személy lehet, aki
a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy
b) középiskolai végzettséggel és
ba) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,
bb) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,
bc) befektetési tanácsadói szakképesítéssel,
bd) banki szakügyintézői szakképesítéssel,
be) pénzügyi szakügyintézői szakképesítéssel,
bf) értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítéssel,
bg) pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel,
bh) tőzsdei szakvizsgával,
bi) becsüsi bizonyítvánnyal (kizárólag kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön közvetítése esetén),
bj) valutapénztárosi bizonyítvánnyal (kizárólag pénzváltás közvetítése esetén),
bk) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,
bl) a ba)-bk) alpontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel, vagy
c) jogszabályban meghatározott, a Felügyelet által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványával
rendelkezik.
2.14. A közvetítőnek minősülő megbízó vagy munkáltató gondoskodik arról, hogy a vele - e tevékenységi körében - munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban álló természetes személy a közvetített szolgáltatással kapcsolatban részletes ismeretekkel rendelkezzen.
2.15. A közvetítőnek minősülő megbízó vagy munkáltató az 2.13-2.14 bekezdésben foglalt követelményekről belső nyilvántartást vezet.
2.16. A független közvetítő felelős a vele - e tevékenységi körében - munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyekkel szemben támasztott szakmai követelmények fennállásának ellenőrzéséért.
2.17. A pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy felelős a függő közvetítő és a vele - e tevékenységi körében - munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyekkel szemben támasztott szakmai követelmények fennállásának ellenőrzéséért.
2.18. Többes Ügynök vállalja, hogy amennyiben az általa közvetített pénzügyi intézmény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 2. § i) pontjában meghatározott  magatartási kódexnek vetette alá magát, úgy erről az Ügyfelet tájékoztatja, megadva egyben a magatartási kódex ingyenes elérhetőségét.
              
3. Az Ügyfél tájékoztatása és a kapcsolattartás formája
 
3.1. A Többes Ügynök és az Ügyfél írásbeli-, személyes-, telefonos-, elektronikus úton tartja egymással a kapcsolatot. A TöbbesÜgynök és az Ügyfél közötti kapcsolattartás nyelve – eltér megállapodás hiányában – a magyar.
3.2. Ha a fogyasztó arról tájékoztatja a hitelközvetítőt, hogy hitelszerződés megkötése érdekében igénybe kívánja venni szolgáltatását, a fogyasztó által megadott tájékoztatás alapján - a fogyasztó igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően - hitelező és a hitelközvetítő szóbeli tájékoztatást ad
a) az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
b) a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről,
c) a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,
d) a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint
e) a hitel választható futamidejéről.
(2) A fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megelőzően a hitelező vagy a hitelközvetítő szóban tájékoztatást ad az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.
(3) Referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy
a) milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb,
b) a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak,
c) a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében - így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén - a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.
(4) Kamatperiódusokban rögzített hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében - így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén - a kamat kamatperiódus lejártához kapcsolódó módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.
(5) Deviza alapú hitelszerződés esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, így a kamat változatlansága esetén is a törlesztőrészlet annyi százalékkal változhat (növekedhet vagy csökkenhet), amennyivel az adott deviza Fhtv. 21/B. §-a szerint meghatározott árfolyama változik.
3.3. A hitelközvetítő szóbeli tájékoztatásának arra is ki kell térnie, hogy a fogyasztónak a hitelszerződés megkötésekor felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hoznia.
3.4. A hitelközvetítőnek fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy
a) a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,
b) a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól,
c) fizetési nehézség esetén a fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy a hitelszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
d) a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
e) a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, valamint a hitelező a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,
f) a hitelező által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint - ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére - a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.
 3.5. A hitelközvetítő írásban vagy más tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a fogyasztó által előnyben részesített hitelszerződés törlesztőrészlete változásának lehetséges hatásait bemutató 1. melléklet szerinti minta táblázatot.
Az 1. mellékletben meghatározott minta táblázatot a hitelező és a hitelközvetítő az alábbiak figyelembevételével tölti ki:
a) a lakás-takarékpénztár által nyújtott hitelnél a hitel összege 1 millió forint, futamideje 60 hónap,
b) más hitelező által nyújtott jelzáloghitelnél a hitel összege 5 millió forint, a futamideje 240 hónap,
c) 1 millió forintos összeghatárig nyújtott - az a) és b) pontba nem tartozó - hitelnél a hitel összege 500 ezer forint, futamideje 36 hónap,
d) 1 millió forint feletti - az a) és b) pontba nem tartozó - hitelnél a hitel összege 3 millió forint, futamideje 60 hónap,
e) a hitel kamataként az adott hitelszerződés hitelező által alkalmazott reprezentatívnak tekinthető kamatát tünteti fel,
f) az 1. táblázatban
fa) rendszeres jövedelemként a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott, az előző naptári évre, vagy ha az még nem ismert, az azt megelőző naptári évre vonatkozó átlagos havi nettó jövedelmet tünteti fel,
fb) a rendszeres jövedelem, valamint a kamat táblázatban meghatározott mértékéhez hozzárendeli a törlesztőrészlet rendszeres jövedelemhez viszonyított%-os arányát, valamint a törlesztőrészlet összegét,
g) a 2. táblázatban az adott deviza alapú hitelszerződés reprezentatívnak tekinthető kamatából és futamidejéből indul ki,
h) a teljes futamidő alatti fix kamatozással nyújtott hitel esetén a kamat emelkedésére vonatkozó sorok és oszlopok közül kizárólag a 0,0%-hoz rendelt sort és oszlopot tölti ki.
(3) Ha az adott hitelt a hitelező nem nyújtja a (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott feltételekkel és a hitelező által kínált feltételek érdemben attól eltérőek, abban az esetben a (2) bekezdés a)-d) pontjaiban említett feltételekhez legközelebbi - a hiteltípusra létező - összeget és futamidőt tünteti fel.
3.6. A hitelközvetítő az Fhtv. 1. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének az ezen alcímben foglaltak szerint tesz eleget.
3.7. A hitelező és a hitelközvetítő a fogyasztói kezességi szerződés vagy a fogyasztói zálogszerződés esetén a fogyasztó hitelkérelméhez kapcsolódó hitelbiztosíték nyújtóját kellő időben, de még azt megelőzően, hogy azt bármilyen kötelezettség terhelné, írásban vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztó által igényelt hitelszerződéshez kapcsolódóan
a) a hitel típusáról,
b) a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
c) adott esetben a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
d) a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,
e) a hitel futamidejéről,
f) a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,
g) az előtörlesztéshez való jogról, és annak az Fhtv. 24. §-a szerinti esetleges költségeiről,
h) a fizetés elmulasztásának lehetséges következményeiről
3.8. Ha az Ügyfél fogyasztó, akkor a fogyasztó aláírásával igazolja, hogy megkapta a 3.4., 3.5 és 3.7-ben előírt szóbeli tájékoztatást.
 
4. Közreműködő igénybevétele
 
4.1. Többes Ügynök jogosult a megbízás teljesítésekor harmadik személy (a továbbiakban: közvetítői alvállalkozó) közreműködését igénybe venni. Többes Ügynök az általakiválasztott teljesítési segéd eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. A független közvetítő és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a közvetítő felel.
 
 
5. Adatvédelem és adatkezelés
 
5.1. Ügyfél az Üzletszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Többes Ügynök a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a hitelintézeti törvény vonatkozó rendelkezései szerint az Ügyfélnek a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátott dokumentumokon, igazolásokon, nyomtatványokon, elektronikus űrlapokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes-, és hiteladatait nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza. Ezeket az adatokat anonimizált formában a Többes Ügynök jogosult felhasználni piackutatás, piaci elemzések készítése, statisztikák összeállítása céljából, valamint az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával marketing akciókról történőtájékoztatás nyújtása céljából.
Az Ügyfél által a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátott adatokat Többes Ügynök kizárólag a megjelölt célokra használja fel. Ügyfél felhatalmazza Ügynököt, hogy a megadott adatokat azon partnerei számára átadja, amelyek az Ügyfél által jelzett igényekre megoldást tudnak kínálni. Felhatalmazásnak tekintjük azt is, amennyiben a Többes Ügynök weboldalán (www.cegfinanszirozas.hu) az Ügyfél a megfelelő jelölőnégyzet („checkbox”) bejelölésével az adatvédelmi és adatkezelési kezelésirendelkezéseket elfogadja. Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
5.2. Az adatkezelés során keletkező információkat az Ügynök a legnagyobb körültekintéssel kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.
5.3. Többes Ügynök kijelenti, hogy a tudomására jutott üzleti titkokat és banktitkokat megőrzi, és kezelésük során a Hpt. 71. fejezetében rögzített rendelkezéseinek megfelelően jár el.
5.4. Többes Ügynök kijelenti, hogy a személyes adatnak is minősülő ügyféladatok kezelése, valamint ezen adatok továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével jár el.
 
 
 
6. Panaszkezelés
 
6.1.A Többes Ügynök tevékenységével kapcsolatos panasz esetén 30 napon belül elsődlegesen forduljona Többes Ügynökhöz (cím:Cégfinanszírozás Kft. 2091 Etyek, Német u. 6.).
A panaszbejelentés történhet:
  • Postai levél útján, a Cégfinanszírozás Kft. 2091 Etyek, Német u. 6. címre küldött levél formájában
  • Emailben, az info@cegfinanszirozas.hu címre küldött email formájában
  • Munkaidőben a +36 20 5199114 telefonszámon.
6.2. A beérkezett panaszokat Többes Ügynök 30 napon belül kivizsgálja, és a kivizsgálás eredményéről írásos választ küld az Ügyfélnek.
6.3. A panaszkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat a panaszkezelési szabályzat tartalmazza.
6.4. Amennyiben Ügyfél a közvetített pénzügyi intézménnyel vagy annak termékével kapcsolatban kíván panaszt tenni, úgy Ügyfél kívánságára a panaszról Többes Ügynök jegyzőkönyvet vesz fel, és továbbítja azt az érintett pénzügyi intézménynek. Ilyen esetben Ügyfél fordulhat közvetlenül az érintett pénzügyi intézményhez is.
 6.5.Továbbipanaszfórumok: MNB (1013 Bp. Krisztina krt. 39.), Nemzeti FogyasztóvédelmiHatóság (1088 Bp. József Krt. 6.), az Ügyfél lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes gazdaságikamara mellett működő Békéltető Testület, illetőleg a Budai Központi KerületiBíróság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.) és a Fővárosi Törvényszék (1051 Budapest,Markó u. 27.)
 
Kelt: Budapest, 2015. február 1.

Gerzsó Márk
Ügyvezető
Cégfinanszírozás Kft.


Cégfinanszírozás.hu hírlevél